Provozní řád areálu

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat provozní řád a dbát pokynů obsluhy.
 2. Zakoupením jízdenky a využitím práva k přepravě se návštěvník zavazuje respektovat smluvní přepravní podmínky, pokyny pro cestující, bezpečnostní předpisy jednotlivých zařízení, pokyny pracovníků dopravních zařízení a pokyny vyjádřené´formou značek (piktogramů).
 3. Každý uživatel, který vstupuje na lyžařské tratě se na nich pohybuje na vlastní nebezpečí a musí se chovat tak, aby neohrozil sebe ani jiného uživatele nebo mu nezpůsobil škodu. Přitom musí respektovat pravidla bezpečného pohybu na lyžařských tratí.
 4. Každý cestující na sedačkové lanovce je povinen se zajistit pohyblivou zábranou proti vypadnutí a na lanovce sedět klidně.
 5. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem, která je jim schopna poskytnout nezbytnou pomoc. Doprovázející osoba může mít u sebe max. dvě děti menší než 1,25 m.
 6. V případě zastavení lanové dráhy jsou cestující povinni zůstat klidně sedět a vyčkat pokynů provozovatele.
 7. Na unašeči tyčového vleku je dovolena přeprava pouze jedné osoby. Je zakázána přeprava dětí do 20 kg váhy.
 8. Před nastupováním musí lyžař vytáhnout své ruce z poutek lyžařských holí a hole držet v jedné ruce, snowboardista musí uvolnit zadní nohu z vázání.
 9. Během jízdy nesmí lyžař ani snowboardista svévolně vyjíždět z vlečné stopy, nesmí jezdit slalom ani pouštět vlečný závěs.
 10. Je zakázáno chytat vlečné závěsy na trati.
 11. Při pádu musí lyžař i snowboardista uvolnit vlečný závěs a co nejrychleji uvolnit trať.
 12. Při vystupování musí lyžař i snowboardista uvolnit vlečný závěs v určeném místě a v určeném směru.
 13. Je zakázáno používat vlečnou stopu pro jízdu směrem dolů.
 14. Je zakázáno křižovat vlečnou stopu mimo místa k tomu určená.
 15. Při zastavení lyžařského vleku je nutno vyčkat na nové uvedení do chodu nebo na pokyn obsluhy.
 16. Tréninky, pořádání závodů a promo akcí je možné pouze se souhlasem provozovatele.
 17. Jakékoli úpravy sjezdových tratí (skoky, branky apod.) jsou zakázány.
 18. Po 16.30 hod jsou sjezdové tratě uzavřeny, s vyjímkou sjezdových tratí určených pro večerní lyžování.
 19. Lyžování mimo sjezdové tratě je přísně zakázáno a bude považováno za hrubé porušení provozního řádu a smluvních přepravních podmínek, které podléhá penalizaci v podobě blokové pokuty nebo vyloučením z přepravy.
 20. Majitelé jízdenek jsou povinni na vyžádání předložit jízdenky ke kontrole pracovníkům sportovního areálu, hlídkám SKIPATROL, pracovníkům TES KRNAP, orgánům Policie ČR či Městské policie.
 21. Náhrada nevyužitého jízdného je poskytována v případě, že kapacita přepravních zařízení klesne o více než 50 % po dobu delší než 1,5 hodiny. Za ztracené jízdenky a v případě zhoršení klimatických podmínek se náhrady neposkytují.

Děkujeme za dodržování předpisů Rokytnice a.s.

ZPĚT