Smluvní přepravní podmínky

Rokytnice a.s.
Horní Rokytnice 702 
512 45 Rokytnice nad Jizerou 
IČ:27495884

na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a podle § 49 odst. 1 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen přepravní řád) vydává smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráze lanové Horní Domky.

 

Čl. 1 - Všeobecné ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, zavazadel, živých zvířat a dalších na lanové dráze Horní Domky a stanovují podmínky pro tuto přepravu.
 2. Cestující je na základě uzavřené přepravní smlouvy povinen dodržovat podmínky přepravního řádu, těchto smluvních přepravních podmínek a ceníku jízdného.
 3. Osoby, které řídí lanovou dráhu a podílejí se na veřejné drážní osobní dopravě (pověřené dopravcem) jsou vybavené průkazem nebo zřetelně označené dopravcem, jsou oprávněné dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.
 4. Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách u pokladen a u turniketů.

 

Čl. 2 - Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob

 1. Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozu lanové dráhy nebo vstoupí do označeného prostoru, přístupného jen s platným jízdním dokladem.
 2. Pro přepravu na lanové dráze Horní Domky a Lysá hora platí platný jízdní doklad vydaný pokladnou Skiareál Rokytnice nad Jizerou.

 

Čl. 3 - Jízdní doklad

 1. Cestující je povinen po celou dobu plnění přepravní smlouvy mít u sebe platný jízdní doklad, jímž se při kontrole jízdních dokladů prokazuje.
 2. Uznatelným jízdním dokladem je platná jízdenka dle aktuální nabídky.
 3. Jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná znehodnotit (zablokovat) v případech:

a) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,

b) údaje na něm neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,

c) je použit neoprávněnou osobou (nesouhlasí fotografie, dospělá osoba jezdí na dětskou jízdenku apod.)

d) uplynula doba jeho platnosti

e) je používán osobou, která porušuje Smluvní přepravní podmínky

Dle přepravního řádu Rokytnice a.s. smí jeden skipas po celou dobu jeho platnosti využívat pouze jedna osoba. Při prvním průchodu turniketem je ke skipasu přiřazena fotografie držitele, která je následně porovnávána se snímky při dalších průchodech. V případě porušení přepravního řádu bude skipas zablokován bez možnosti jeho obnovení a nebude brán zřetel ani na případnou nahodilou záměnu. 

SEZÓNNÍ JÍZDENKY: Všechny sezónní jízdenky jsou vystaveny na jméno, jsou opatřeny fotografií uživatele jízdenky a jsou nepřenosné! Při zneužití sezónní jízdenky se držitel vystavuje riziku zablokování karty bez možnosti jeho obnovení.

 

Čl. 4 - Placení jízdného

 1. Cestující za jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo za jízdenku časovou platí jízdné ve výši stanovené tarifem.
 2. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného, jsou stanoveny v cenících (u pokladen, tištěné ceníky, www.skiroky.cz).
 3. Jízdenka je platná, jde-li o originál, který platí na LD Horní Domky.
 4. Cestující je povinen před nástupem do vozu LD mít platnou jízdenku pro zamýšlenou přepravu.
 5. Hodnota vráceného jízdného se stanoví poměrem mezi projetým a ještě neprojetým jízdným.
 6. Jízdné se vrací:

a) při nalezení ztraceného jízdního dokladu, zakoupil-li si cestující již nový jízdní doklad.

b) při takovém zranění v areálu Horní Domky, které nedovoluje pokračovat ve využívání platné jízdenky dokladované lékařským potvrzením.

c) v případě, že kapacita přepravních zařízení v lyžařském areálu Horní Domky klesne o více než 50% po dobu delší než 1,5 hod.

 

Čl. 5 - Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol je na LD Horní Domky povolena pouze v letním období.

 

Čl. 6 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace, přeprava osob na vozíku pro invalidy

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby na vozíku pro invalidy oznámí tuto skutečnost pracovníkům LD a předem dohodnou možnosti a způsob přepravy vzhledem k druhu jejich postižení. Tyto osoby mohou být přepravovány pouze doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout přepravované osobě po dobu jízdy nezbytnou pomoc. Potřebují-li tyto osoby zvláštní pomoc nebo použití zvláštních prostředků, musí to odpovídat provozním předpisům a možnostem provozovatele tak, aby nedošlo k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících.

 

Čl. 7 - Přeprava dětí

 1. Děti s výškou menší než 1,25 m mohou být přepravovány pouze s doprovodem. Doprovázející osoba musí být schopna poskytnout dětem s ní přepravovanými nezbytnou pomoc a může mít u sebe max. dvě děti menší než 1,25m
 2. O dopravu skupin dětí musí být požádáno a může být předmětem zvláštní dohody s provozovatelem LD.

 

Čl. 8 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

1. Povinnosti dopravce:

Přepravit cestující v provozní době s platnou jízdenkou na lanové dráze.

Toto neplatí:

 • v případě nepříznivých klimatických podmínek (námraza, silný vítr, bouřka apod.), kdy je provozovatel povinen v zájmu bezpečnosti cestujících omezit přepravní kapacitu nebo LD uzavřít.
 • při poruše lanové dráhy nebo při výpadku el.energie.
 • pro osoby, které pro svůj stav nebo chování ohrožují bezpečnost nebo veřejný pořádek
 • V těchto případech se jízdné nevrací.

Zveřejňovat podstatné části přepravních smluvních podmínek u pokladen LD

 

2. Povinnosti cestujících:

 • mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby dopravce se jí prokázat,
 • dbát pokynů pověřené osoby dopravce a piktogramů na dráze,
 • cestující se musí při nástupu, přepravě a výstupu chovat tak, aby neohrožovali vlastní bezpečnost, bezpečnost jiných cestujících, ani zařízení lanové dráhy a nenarušovali tak průběh provozu.
 • po nástupu do vozu LD se neprodleně zajistit zábranou proti vypadnutí na sedačkové lanové dráze a tuto zábranu před výstupem otevřít,
 • cestující, kteří potřebují pomoc při nastupování nebo vystupování to musí oznámit pracovníkům LD ve stanici, nebo to musí dát zřetelně najevo jiným vhodným způsobem,
 • jestliže jsou cestující přepravováni s nasazenými lyžemi, snowboardem, musí být špičky zvednuty nahoru a drženy rovnoběžně se směrem jízdy a položeny na opěrkách pro nohy,
 • je zakázáno přepravovat lyžaře a pěší cestující na sedačkách jednoho vozu - v zimním období je možná přeprava na lanové dráze pouze s lyžemi nebo snowboardem na nohou.
 • při přepravě pěších cestujících (v zimním nebo letním období) je povolen maximální počet dvou osob na jednom voze lanové dráhy.

 

3. Cestujícím není dovoleno zejména:

a) otevírat za jízdy zábranu proti vypadnutí,

b) vyhazovat z vozu předměty nebo je nechat vyčnívat,

c) za jízdy se z vozu vyklánět nebo se houpat,

d) kouřit ve voze nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,

e) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,

f) poškozovat vůz, jakož i prostory a zařízení pro cestující,

g) brát s sebou do vozu věc, která nesmí být obsahem zavazadla.

 

4. Ohrozí-li cestující porušením svých povinností pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 

Čl. 9 - Vztahy mezi dopravcem a cestujícími Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení

Cestující smí bezpečnostní, dorozumívací a ovládací zařízení umístěná na místech přístupných veřejnosti, jsou-li tato zařízení určena pro ovládání cestujícími, použít pouze v těchto případech:

a) jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví,

b) je-li nutno nouzově zastavit vozidlo z vážných důvodů například narušení veřejného pořádku nebo bezprostřední ohrožení života nebo zdraví

 

Čl. 10 - Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat

Cestující smí s sebou přepravovat jeden kus příručního zavazadla (snadno přepravitelné, skladné, nevyžadující pomoc oprávněné osoby dopravce) spolu s jednou sadou lyžařského vybavení. Přeprava jiných druhů zavazadel může být dovolena, jestliže tím není ohrožena bezpečnost osob a zařízení lanové dráhy.
Zvířata se přepravují ve schránce, pokud jde o psa nesmí být během přepravy puštěn z vodítka a musí mít po celou dobu přepravy nasazen košík a nesmí svým chováním ohrožovat cestující nebo oprávněnou osobu dopravce nebo být na obtíž ostatním cestujícím. Pokud se zvířata přepravují ve schránce, tato by neměla překročit parametry příručního zavazadla.
Zakazuje se přepravovat: Zavazadla nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozu nebo zařízení LD, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné.

 

Čl. 11 - Chování cestujících na eskalátorech

 1. Cestující nesmí nechat drhnout své boty podél plechů soklů.
 2. Cestující s lyžemi musí lyže a hole držet v jedné ruce a druhou se držet madla.
 3. Cestující s dítětem musí držet dítě za ruku a druhou rukou se držet madla.
 4. Cestující se zvířetem (pes, kočka) musí zvíře držet v náručí a druhou rukou se držet madla.
 5. Eskalátor nesmí používat osoby s dětskými kočárky, osoby na invalidních vozících nebo osoby s pomůckami pro chůzi (berle atd.)
 6. Na eskalátorech je zakázána přeprava kol.
 7. Na eskalátorech nebo v jejich blízkosti si nesmí hrát děti bez dozoru.
 8. Na eskalátor nesmí vstupovat bosé osoby.
 9. Žádná osoba nesmí používat eskalátor jedoucí dolů k pohybu směrem nahoru a eskalátor jedoucí nahoru k pohybu směrem dolů.
 10. Cestující při nástupu na eskalátor, příp. při sestupu z něj, musí nadzvednout nohy.
 11. Během provozu eskalátoru žádné osoby nesmí sedět na pásu schodů, nesmí běhat po eskalátoru nahoru a dolů, nesmí přibližovat své ruce, nohy, části oděvu a tkaničky od bot k plechům soklu.
 12. Na eskalátoru se nepřepravují těžké a rozměrné náklady.
 13. Cestující musí neprodleně opustit nástup a výstup eskalátoru.

 

Čl. 12 - Změny a doplňky

Změny a doplňky budou popsány v příloze přepravních podmínek.

 

Čl. 13 - Závěrečné ustanovení

 1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel na lanové dráze Horní Domky u Rokytnice a.s. od 1.7.2017.
 2. Výňatek podstatné části Smluvních přepravních podmínek je zveřejněn v prostorách pokladen LD.
 3. Úplné znění smluvních přepravních podmínek je k dispozici na pracovišti dopravce, v dolní stanici lanové dráhy.

ZPĚT