Wypożyczalnia rowerów

OFERTA ROWERÓW - 2023

NS Bikes FUZZ 2 GT SENSOR 29 King Kong (DZIECIĘCE)
rozmiar M, L rozmiar S, M rozmiar 20" i 24"
1 600 KCZ/dzień
1 800 KCZ/komplet zjazdowy*
 
1250 KCZ/dzień
1 450 KCZ/komplet zjazdowy*
 
220 KCZ/dzień

 

KONTAKTY

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI: 
CZERVIEC, WRZESIEŃ: działa jedynie o weekendach
LIPIEC - SIERPIEŃ:  działa codziennie
nr telefonu komórka E-mail
+420 483 103 142 +420 607 030 529 rental@majorski.cz

CENNIK

rowerów zjazdowych
1/2 dnIA 1 dZIEŃ          
rower zjazdowy - Enduro 1050 KCZ 1250 KCZ          
komplet zjazdowy* - Enduro 1 250 KCZ 1 450 KCZ          
rower zjazdovwy - DH 1 400 KCZ 1 600 KCZ          
komplet zjazdowy* - DH 1 600 KCZ 1 800 KCZ          
*komplet zjazdowy zawiera: rower zjazdowy, kask zintegrowany, ochraniacze kręgosłupa, kolan/goleni i łokci
rowej zjazdowy - dziecięcy 180 KCZ 220 KCZ 390 KCZ        
komplet zjazdowy - dziecięcy* 290 KCZ 350 KCZ 600 KCZ        
*komplet zjazdowy dla dzieci zawiera: rower zjazdowy dla dzieci, kask zintegrowany, ochraniacz kolan

CENNIK 2023

wyposażenie
1/2 dnIA 1 dZIEŃ          
kask zintegrowany 250 KCZ 320 KCZ          
ochraniacz kręgosłupa 250 KCZ 320 KCZ          
ochraniach łokci 160 KCZ 190 KCZ          
ochraniacz kolan/goleni 170 KCZ 200 KCZ          
kask zintegrowany - dziecięcy 110 KCZ 150 KCZ          
               

ZALICZKA

5 000,- KCZ za jedno wypożyczenie* - GOTOWKA
Jeżeli niedojdzie do uszkodzenia roweru przez najemcę, zaliczka zostanie zwrócona z powrotem (w gotówce).

REGUŁY WYPOŻYCZENIA

Zamówienie roweru powinno się odbyć minimalnie jeden dzień przed wypożyczeniem, by można było gwarantować jego dostępność. Klient, który zamierza rower wypożyczyć, okaże co najmniej dwa ważne dowody i podpisze Protokół zdania-odbioru.

REZERWACJA:
W razie rezerwacji roweru z wyprzedzeniem konieczne jest odebranie dokonane w terminie. W wypadku rezerwacji roweru na jeden lub więcej dni, najpóźniej do godziny 12:00. W wypadku rezerwacji 1/2dniowych akceptujemy podjęcie roweru w wypadku wypożyczenia dopołudniowego najpóźniej do godziny 10:00, w wypadku wypożyczenia popołudniowego do godziny 14:00. Jeżeli zamówione rowery nie zostaną podjęte w podanym czasie, nie możemy dłużej gwarantować ich dostępności.

Reguły wypożyczenia rowerów

I.

Postanowienia podstawowe

Wynajmujący zawiera z osobą fizyczną lub prawną (dalej tylko „Najemca“) pisemną Umowę najmu (dalej tylko „Umowa“).
Na podstawie Umowy, Wynajmujący zobowiązuje się pozostawić Najemcy rower do tymczasowego używania a Najemca zobowiązuje się zapłacić opłatę, łacznie kaucji na wynajem.

Umowa zostaje zawarta w zgodzie z § 630 i kolejnych Kodeksu handlowego, i to zawsze tylko na czas określony, z osobą fizyczną poza tym z uwzględnieniem postanowienia § 262 ust. 1 Kodeksu handlowego.
Dowody potrzebne do zawarcia Umowy, co następuje:

Osoba fizyczna

Dwa dowody obowiązujące (dowód osobisty, paszport…)

Osoba prawna

Odpis z Rejestru handlowego, który nie może być starszy niż sześć miesięcy.

Upoważninie do odebrania roweru od Wynajmującego na wypadek, że takie upoważnienie niewynika wprost z odpisu z Rejestru handlowego.

Ważny dowód osobisty (dowód osobisty, paszport) osoby zawierającej Umowę i odbierającej rower (rowery) od Wynajmującego.

II.

Ubezpieczenie

Rower nie jest pokryte przez ubezpieczenie od wypadków, ani ubezpieczeniem od uszkodzenia i (lub) kradzieży.
Uszkodzenie lub kradzież idzie na rachunek Najemcy.

III.

Opłata, zaliczka za wynajem, rezerwacja

Stawki wynajmu łącznie zaliczki na wynajem są podane w cenniku, który jest załącznikiem nr 3 Umowy. Najemca potwierdza jego przejęcie swoim podpisem.
Minimalna czas wynajmu wynosi 1 dzień. W wypadku niezwróceniu roweru w okerślonym terminie, Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu każdy rozpoczęty dzień, i to w wysokości całkowitej, chociaż przyczyna zwłoki nie leży po jego stronie.
Oplatę za wynajem Najemca jest zobowiązany płacić przed zawarciem umowy i odebraniem roweru.
Najemca płaci opłatę za wynajem, bez względu na to czy rower używał, czy też nie, jak też bez względu na to, że jego używaniem nie jest w pewnej części uzgodnionego okresu zainteresowany. Opłąta za wynajem płaci się także wówczas, kiedy rower nie był podatny na używanie z powodów, które spowodował on sam lub osoby, którym umożliwił dostęp do rowera. Najemca nie jest jednak zobowiązany płacić opłatę za wynajem za okres, przez który rower nie mógł używać ze względu na jego niezdolnośc do pracy, którą nie spowodował on sam, ani osoby, którym umożliwił dostęp. W takich wypadkach ma jednak obowiązek oznajmić bez zbędnej zwłoki nieprawidłowe funkcjonowenie roweru Wynajmującemu, w innym wypadku jego obowiązek dokonania opłaty za wynajem trwa nadal.

IV.

Przekazanie roweru

Wynajmujący przekazuje Najemcy rower w holu kolejki linowej Horní Domky i w czasie określonym w Umowie. Przez cały czas okresu obowiązywania stosunku umownego z Wynajmującym, za rower ponosi odpowiedzialność osoba, która Umowę podpisała.
Wynajmujący przekazuje Najemcy rower w należytym stanie technicznym, podatnym na zwykły sposób eksploatacji na drogach, z potrzebnymi dokumentami i wyposażeniem do jego eksploatacji. W wypadku, że rower zostanie zwrócony uszkodzony z winy Najemcy lub bez wyposażenia, Wynajmujący naliczy Najemcy uzasadnioną szkodę.
Rower zostanie Najemcy przekazany po dokonaniu całowitej kontroli wzrokowej.
Przez podpisanie Umowy najmu roweru Najemca oświadcza, że rower przekazywany jest bez widocznych wad i braków, w należytym stanie technicznym i że potrafi rower prowadzić.

V.

Postępowanie z rowerem i jego utrzymanie, obowiązki Najemcy

Najemca jest zobowiązany używać rower tylko do celu uzgodnionego, na podstawie dotrzymania wszystkich wymagań dotyczących eksploatacji, łącznie potrzebnego zwykłego utrzymania w taki sposób, by nie doszło do jego uszkodzenia, nie doszło do nadmiernego zużycia, straty lub zniszczenia. Zaistniałą szkodę, stratę lub zniszczenie Najemca jest zobowiązany zgłosić Wynajmującemu bez zbędnej zwłoki.
Najemca może rower używać tylko w zgodzie z przeznaczeniem producenta roweru.
Najemca jest zobowiązany rower przed przejęciem sprawdzić i dokonać jego przeglądu, czy ewentualne uszkodzenia lub braki są wpisane w Umowie najmu roweru. Późniejsze skargi nie zostaną uwzględnione.
Zabrania się przekazywać rower do używania innej osobie fizycznej lub prawnej, jego wynajęcie, dokonywać jakichkolwiek modyfikacji lub ingerencji niefachowych lub niedozwolonych.
W razie niespodziewanego uszkodzenia Najemca wezwie Wynajmującego i uzgodni z nim dalszy sposób postępowania.
Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia roweru, jeżeli szkodę spowodował on sam, czy tez w wypadku, że spowodowały je osoby, którym rower udostępnił.
Najemca jest zobowiązany bezzwłocznie zgłosić na Policję RC i Wynajmującemu rower każda awarię. W razie późnego zgłoszenia ponosi odpowiedzialność z cofnięcia zakładu ubezpieczeniowego wykorzystanego wobec Wynajmującego. W razie kradzieży, Najemca płaci kwotę w wysokości całkowitej wartości roweru. Przy uszkodzeniu roweru Najemca płaci zaistniałą szkodę w wypadku, że nie dostarczy kserokopię stosownych danych identyfikacyjnych sprawcy uszkodzenia (dowodu sprawcy – dowód osobisty, prawa jazdy, świadectwo przydatności do ruchu drogowego i dowód ubezpieczenia obowiązkowego).
Najemca przyjmuje do wiadomości, że rower nie jest ubezpieczony przez ubezpieczenie na wypadk wypadku, na wypadek uszkodzenia lub kradzieży.
Najemca zgadza się bez zastrzeżeń z tym, że jest odpowiedzialny za uszkodzania roweru oraz za szkodę zaistniałą na skutek kradzieży roweru.
Najemca płaci całkowicie opony zniszczone przez Najemcę, jak też dalsze części.
Najemca zgadza się bez zastrzeżeń z tym, że Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie zdrowia i (lub) życia, ani innego mienia klientów, jeżeli dojdzie do niego w konsekwencji winy po stronie eksploatującego.
W razie uszkodzenia roweru z winy Najemcy (udzerzenie do przeszkód, uszkodzenia itd.), Najemca jest zobowiązany zapłacić zaistniałą szkodę w wysokości całkowitej, i to do 14 dni od dnia uszkodzenia.
Najemca jest poza tym zobowiązany utrzymywać rower w stanie, w jakim go odebrał, z uwzględnieniem zwykłego zużycia i warunków pogodowych.
Najemca jest zobowiązany wykorzystać kask ochronny dla osób młodszych niż 18 lat.
Najemca nie może prowadzić roweru pod wpływem substancji odurzających, alkoholu lub innych substancji, lekarstw, które obniżaja zdolność prowadzenia.
Najemca musi swoim sposobem jazdy zapobiegać uszkodzeniu wypożyczonego roweru.

VI.

Wygaśnięcie prawa użytkowania i zwrot środka transportu

Prawo używać rower wygasa na skutek upływu czasu, na który Umowa została uzgodniona.
Po wygaśnięciu prawa do używania roweru, Najemca jest zobowiązany dokonać zwrotu roweru w terminie podanym w Umowie, i na miejsce, z którego do odebrał.
Jeżeli rower nie zostanie przez Najemcę zwrócony do Wynajmującego w określonym dniu i godzinie, a Najemca nie poda wiadomości uzasadniającej Wynajmującemu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo oznaczyć rower za skradziony i dokonać stosowne zawiadomienie o przestępstwie u stosownych organów.
Najemca jest zobowiązany rower zwrócić w stanie, w jakim go odebrał, z uwzględnieniem zwykłego zużycia, ewentualnie napraw, jeżeli zostały wykonane w zgodzie z Umową. Najemca jest zobowiązany zapłacić Wynajmującemu szkodę zaistniałą na przedmiocie najmu na skutek jego zużycia przekraczającego zużycie zwyczajne.
Kaucja zwrotna lub anulowanie przedautoryzacji zostanie klientowi zwrócona przy odebraniu roweru w stanie, w jakim został przekazany, w wypadku uszkodzenia zostanie odliczona kwota proporcjonalne do wysokości uszkodzenia.
W razie naruszenia jakiegokolwiek obowiązku z niniejszych reguł wypożyczenia i (lub) z zawartej „Umowy najmu roweru“ przez Najemcę, Wynajmujący jest upoważniony uniemożliwiść Najemcy dalsze używanie roweru, (lub) rower natychmiast odebrać, bez uprzdniego oznajmienia, i to nawet z działki prywatnej Najemcy, na co Najemca wyraża zgodę. Najemca równocześnie płaci wszelkie zaistniałe szkody i koszty.

VII.

Postanowienia końcowe

Najemca jest zobowiązany przy używaniu roweru dotrzymywać ważne przepisy prawa, jak też postępować wg nich. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia. Ewentualne konsekwencje naruszenia obowiązków są w całości ponoszone przez Najemcę. Najemca zgadza się całkowicie i bez zastrzeżeń z warunkami umownymi dotyczącymi roweru, na dowód czego załącza swój podpis i datę.

Niniejszy Regulamin wypożyczenia obowiązuje od 01.7.2015 r.