Půjčovna otevřena dle provozu lanovky

NABÍDKA KOL  na sezónu 2023

NS Bikes FUZZ 2 OCTANE NS BIKES NERD mini - DĚTSKÉ

velikost  L velikost S velikosti 24" a 27"
1 600 Kč/den
1 800 Kč/sjezdový set*
 
1 250 Kč/den
1 450 Kč/sjezdový set*
 
790 Kč/den
990 Kč/sjezdový set*
 

KONTAKTY

PROVOZNÍ DOBA PŮJČOVNY:  DLE PROVOZU LANOVKY HORNÍ DOMKY
v květnu, červnu a září v provozu o víkendech 
V červenCI, A srpNU OTEVŘENO DENNĚ

 

Pevná linka Mobilní telefon  
+420 483 103 142 +420 607 030 529  

CENÍK na sezónu 2023

SJEZDOVÝCH KOL
1/2 dne 1 den          
sjezdové kolo - Enduro 1 050 Kč 1 250 Kč          
sjezdový set* - Enduro 1 250 Kč 1 450 Kč          
sjezdové kolo - DH 1 400 Kč 1 600Kč          
sjezdový set* - DH 1 600Kč 1 800 Kč          
*sjezdový set obsahuje: sjezdové kolo, integrální přilbu, chránič páteře, kolen/holení a loktů
sjezdové kolo - dětské, pevný rám 180 Kč 220 Kč          
sjezdové kolo - dětské ENDURO 24/27 590 Kč

790 Kč

         
sjezdový set* - dětské ENDURO 24/27 790 Kč 990 Kč          

CENÍK na sezónu 2023

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1/2 dne 1 den          
integrální přilba 250 Kč 320Kč          
chráničový krunýř 250 Kč 320 Kč          
chrániče loktů 160 Kč 190 Kč          
chrániče kolen/holení 170 Kč 200 Kč          
přilba integrální - dětská 110 Kč 150 Kč          
               

ZÁLOHA

5 000,- Kč za jeden výpůjční případ* - pouze hotovost
Nedojde-li k poškození kola nájemcem, bude záloha vrácena zpět (v hotovosti).

PŮJČOVNÍ ŘÁD

Objednání kola by mělo proběhnout minimálně jeden den před vypůjčením, abychom Vám mohli garantovat jeho dostupnost. Klient, který si hodlá půjčit kolo, se prokáže alespoň dvěma platnými doklady a podepíše Předávací protokol.

REZERVACE:
V případě rezervace kola předem je nutné včasné vyzvednutí. U rezervace kola na jeden a více dnů nejpozději do 12:00 hodin. U půldenních rezervací akceptujeme vyzvednutí kola u dopoledního pronájmu nejpozději v 10:00 hodin, u odpoledního pronájmu do 14:00 hodin. Pokud si nevyzvednete objednaná kola ve stanovený čas, nemůžeme Vám jejich dostupnost déle garantovat.

Půjčovní řád kol

I.

Obecná ustanovení

Pronajímatel uzavírá s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“) písemnou Smlouvu o nájmu (dále jen „smlouva“).
Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci kolo k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit nájemné včetně zálohy na nájemném.
Smlouva se uzavírá podle § 630 a následujících Obchodního zákoníku, a to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku.
Doklady potřebné k uzavření smlouvy jsou následující:

Fyzická osoba

Dva platné doklady (občanský průkaz, pas…)

Právnická osoba

Výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší šesti měsíců.

Plná moc k převzetí kola od pronajímatele v případě, že takovéto oprávnění nevyplývá přímo z výpisu z obchodního rejstříku.

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) osoby uzavírající smlouvu a přebírající kolo (kola) od pronajímatele.

II.

Pojištění

Kolo není kryto havarijním pojištěním ani pojištěním proti poškození a (nebo) zcizení.
Poškození nebo zcizení jdou zcela na účet nájemce.

III.

Nájemné, záloha na nájemném, rezervace

Sazby nájemného včetně zálohy na nájemném jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou č. 3 smlouvy. Nájemce jeho převzetí stvrzuje svým podpisem.
Minimální nájemní doba je 1 den. Při nevrácení  kola ve stanovené nájemní době je nájemce povinen uhradit pronajímateli každý započatý den, a to v plné výši, i když prodlení nezavinil.
Nájemné je nájemce povinen platit před uzavřením smlouvy a převzetím kola.
Nájemce platí nájemné, ať kolo užíval nebo ne a bez ohledu na to, že o jeho užívání v určité části sjednané nájemní doby nemá třeba zájem. Nájemné platí také tehdy, když bylo kolo k užívání nezpůsobilé z důvodů, které způsobil on sám nebo osoby,  jimž umožnil ke kolu přístup. Nájemce však není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl kolo užívat pro jeho nezpůsobilost k provozu, kterou nezpůsobil sám ani osoby, jimž přístup umožnil. V těchto případech má však povinnost oznámit bez zbytečného odkladu nefunkčnost kola pronajímateli, jinak jeho povinnost platit nájemné trvá.

IV.

Předání kola

Pronajímatel předává nájemci kolo v hale lanové dráhy Horní Domky a v době stanovené ve smlouvě. Po celou dobu trvání smluvního vztahu s pronajímatelem odpovídá za kolo osoba, která smlouvu podepsala.
Pronajímatel předává nájemci kolo v řádném technickém stavu, způsobilé k běžnému provozu na pozemních komunikacích, s potřebnými doklady a příslušenstvím pro jeho provoz. V případě, že kolo bude vráceno poškozené zaviněním nájemce nebo bez příslušenství, bude pronajímatel účtovat nájemci prokazatelnou škodu.
Kolo bude nájemci předáno po provedení celkové vizuální kontroly.
Podpisem smlouvy o nájmu kola nájemce prohlašuje, že předávané kolo je bez zjevných závad a nedostatků, v řádném technickém stavu a že ovládá řízení kola.

V.

Nakládání s kolem a jeho údržba, povinnosti nájemce

Nájemce je povinen užívat kolo pouze k sjednanému účelu s dodržením všech požadavků na provoz včetně potřebné běžné údržby tak, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, ztrátu či zničení je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
Nájemce smí kolo používat pouze v souladu s určením výrobce kola.
Nájemce je povinen si kolo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat, zda případná poškození nebo nedostatky jsou zapsány ve smlouvě o nájmu kola. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Je zakázáno předávat  kolo k užívání jiné fyzické nebo právnické osobě, pronajmout ho, provádět jakékoli neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy.
Při nenadálém poškození zavolá nájemce pronajímateli a dohodne se s ním na dalším postupu.
Nájemce nese odpovědnost za škodu na kole, jestliže škodu způsobil on sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil ke kolu přístup.
Nájemce je povinen neprodleně ohlásit policii ČR a pronajímateli kola každou havárii. V případě pozdního nahlášení nese odpovědnost z regresu pojišťovny, uplatněným vůči pronajímateli. V případě odcizení hradí nájemce částku v plné výši hodnoty kola. Při poškození  kola hradí vzniklou škodu nájemce v případě, nedodá-li fotokopie patřičných identifikačních údajů viníka poškození (doklady viníka – občanský průkaz, řidičský průkaz, OTP, a doklad o povinném ručení).
Nájemce bere na vědomí, že kolo není kryto havarijním pojištěním proti poškození a zcizení.
Nájemce bez výhrady souhlasí s tím, že odpovídá za poškození kola i za škodu vzniklou odcizením kola.
Nájemce zcela hradí porušené pláště zničené nájemcem a další díly.
Nájemce bez výhrady souhlasí s tím, že pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za poškození zdraví a (nebo) života ani jiného majetku zákazníků, pokud k němu nedojde v důsledku zavinění provozovatele.
V případě poškození kola zaviněním nájemce (náraz do překážek, poškození apod.) je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši, a to do 14 dní ode dne poškození.
Nájemce je dále povinen udržovat kolo ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a počasí.
Nájemce je povinen použít ochrannou přilbu pro mladistvé do 18 let.
Nájemce nesmí řídit kolo pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo jiných látek, léků, které snižují schopnost řízení.
Nájemce svojí jízdou musí zabránit poškození zapůjčeného kola.

VI.

Zánik užívacího práva a vrácení dopravního prostředku

Právo užívat kolo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
Po zániku práva užívat kolo je nájemce povinen vrátit kolo v době uvedené ve smlouvě do místa, kde jej převzal.
Nebude-li kolo nájemcem pronajímateli vráceno ve stanovený den a hodinu a nepodá-li nájemce vysvětlující zprávu pronajímateli, vyhrazuje si pronajímatel prohlásit kolo za odcizené a učinit o tom trestní oznámení u příslušných orgánů.
Kolo je nájemce povinen vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popřípadě k opravám, pokud byly provedeny v souladu se smlouvou. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.
Vratná kauce nebo zrušení předautorizace bude zákazníkovi vrácena při převzetí kola ve stavu, v jakém bylo předáno, v případě poškození bude odečtena částka úměrná výši škody.
V případě porušení jakékoliv povinnosti z tohoto výpůjčního řádu a (nebo) z uzavřené „smlouvy o nájmu kola“ nájemcem, pronajímatel je oprávněn nájemci zabránit v dalším používání kola (nebo) kolo okamžitě odebrat bez předchozího upozornění, a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí. Nájemce zároveň hradí veškeré vzniklé škody a náklady.

VII.

Závěrečná ustanovení

Nájemce je povinen při používání kola dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Neznalost zákonů neomlouvá. Případné následky z porušení povinností jdou zcela k tíži nájemce. Nájemce zcela a bez výhrad souhlasí se smluvními podmínkami pro kola, na důkaz čehož připojuje svůj podpis a datum.

Tento Půjčovní řád platí od 1. 7. 2015